elearning

จำหน่าย

แผนการจัดหาสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1.ชุดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุดประชาคมอาเซียนภาษาไทย จำนวน 10 เล่ม
2.ชุดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุดประชาคมอาเซียนภาษาอังกฤษ จำนวน 10 เล่ม
3.ชุดสื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ จริยธรรมและหน้าที่พลเมือง
4.ชุดสื่อการเรียนรู้แยกรายวิชา ช่วงชั้นที่ 1
5.ชุดสื่อการเรียนรู้แยกรายวิชา ช่วงชั้นที่ 2
6.ชุดสื่อการเรียนรู้แยกรายวิชา ช่วงชั้นที่ 3
7.ชุดแบบฝึกหัดแยกรายวิชา ช่วงชั้นที่ 1 - 3
8.ชุดข้อสอบ O-NET ระดับประถมศึกษา
9.ชุดข้อสอบ O-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
10. สื่อการเรียนรู้ชุดสื่ออาเซียนศึกษา ชุด 10 ประเทศอาเซียน
11.ชุดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุดนิทานพื้นบ้านอาเซียนภาษาไทย จำนวน 10 เล่ม
12.ชุดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุดนิทานพื้นบ้านอาเซียนภาษาอังกฤษ จำนวน 10 เล่ม

 

 โทร. 0909865099

 

สื่อ มัลติมีเดีย มาตรฐานและตัวชี้วัด หลักสูตรแกนกลาง 2551 8 กลุ่มสาระ ชั้น ป.1 –ม. 6
คุณลักษณะของชุดสื่อ
คุณลักษณะ
1.1 สื่อตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 8 กลุ่มสาระหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6
1.สื่อมัลติมีเดีย การเรียนรู้ ระบบ Active Learning เลือกหรือสัมผัส โต้ตอบได้
2.เนื้อหาตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
3.แสดงชื่อตัวชี้วัดและเครื่องมือวัดประเมินผลตัวชี้วัดในรูปแบบต่างๆตามบริบทของตัวชี้วัด
ครบทุกตัวชี้วัดใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น
- แบบทดสอบมัลติมีเดีย เลือกตอบ ถูกผิด ลากเติม สรุปแสดงผลการสอบทันที
- แบบปฏิบัติ PDF พิมพ์เป็น A4 เพื่อปฏิบัติ
4.จัดทำเมนู แบ่งตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6
..............................................................................................................................................
1.2.สื่อ E-Book มัลติมีเดีย บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
คุณลักษณะ
1.สื่อ E-Book มัลติมีเดีย ระบบ Active Learning เลือกหรือสัมผัส โต้ตอบได้
2.เนื้อหา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 –มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวนไม่ต่ำกว่า 200 เรื่อง
3.รูปแบบ E-Book มัลติมีเดีย บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย ปกหน้าบอกชื่อเรื่อง
วิชา ชั้น คำนำหรือคำชี้แจงหรือการใช้หรือจุดประสงค์ สารบัญแสดง จำนวนหน้า เนื้อหา
แบบทดสอบหรือแบบฝึกหัดท้ายเล่ม และบรรณานุกรม หรืออ้างอิง
4. จัดทำเมนู แบ่งตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 –6
5.สามารถทำแบบทดสอบหรือแบบฝึกหัดท้ายเล่มจบ แสดงสรุปรายงานผล เป็นคะแนน ร้อยละ
6.สรุปวันเวลา ที่ทำแบบทดสอบ และปริ้นรายงานผลเป็นเอกสาร หรือ ส่งE-Mail ได้
7.มีปุ่มฟังชั่น เชื่อมโยงสำหรับสืบค้นเพิ่มกับอินเตอร์เน็ต
............................................................................................................................................................
1.3. สื่อคลังข้อสอบ 8 กลุ่มสาระ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6
คุณลักษณะ
1.สื่อข้อสอบ มัลติมีเดีย ระบบ Active Learning เลือกหรือสัมผัส โต้ตอบได้
2 ข้อสอบ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวนไม่ต่ำกว่า 50 ชุด
3.รูปแบบข้อสอบมัลติมีเดีย จัดเป็นชุด ๆ 10 ข้อ หรือ 20 ข้อ ประกอบด้วย ชื่อเรื่องวิชา ชั้น
4. แสดงสรุปรายงานผล เป็นคะแนน ร้อยละ
5.สรุปวันเวลา ที่ทำแบบทดสอบ และปริ้นรายงานผลเป็นเอกสาร หรือ ส่งE-Mail ได้
........................................................................................................................................
1.4. สื่อ เกมการศึกษา 8 กลุ่มสาระ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 –มัธยมศึกษาปีที่ 6
คุณลักษณะ
1.สื่อเกมการศึกษามัลติมีเดีย ระบบ Active Learning รูปแบบเกมเศรษฐีวิชาการ เลือกหรือสัมผัส โต้ตอบได้
2 เกมเศรษฐี 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวนไม่ต่ำกว่า 50 ชุด
3.ลักษณะของเกมเศรษฐีประกอบด้วยโจทย์ปัญหา จำนวน 30 ข้อในแต่ละชุด จะมีการสุ่มชุดละ 20 ข้อ
มีตัวเลือก 4 ตัวเลือก มีตัวช่วย 3 รูปแบบ คือ เปลี่ยนคำถาม ขอตอบ 2 ครั้ง ตัด 2 คำตอบ เมื่อตอบถูก จะเลื่อนคะแนนแสดงเป็นค่าของเงิน ตอบผิดเริ่มใหม่ หรือ เฉลย
4. แสดงสรุปรายงานผล เป็นคะแนน ร้อยละ
5.สรุปวันเวลา ที่ทำแบบทดสอบ และปริ้นรายงานผลเป็นเอกสาร หรือ ส่งE-Mail ได้