IT Solution บริการด้านไอทีครบวงจร

บริการของเรา

- Server /Systems

 รับออกแบบติดตั้ง Server / ระบบ Server ต่างๆ  ดูแลระบบแก้ไขปัญหา/ ระบบ Mail Server ภายในองค์กร / ระบบ Antivirus / ระบบ E-learning Server ภายในสถาบันการศึกษา/โรงเรียน

- Network & Infrastructure

รับออกแบบ ติดตั้งระบบเครือข่าย ระบบ Network Cisco , แบบมีสายและไร้สาย ภายใน ภายนอก องค์กร , เดินสาย LAN ,lาย Optic, ระบบไฟฟ้า

- Website /Mobile Website

รับออกแบบเว็บไซต์ สำหรับองค์กร เว็บไซต์สำหรับสถาบันการศึกษา โรงเรียน / เว็บไซต์บนมือถือ / tablet / IPAD

- Application

รับเขียนโปรแกรม ต่างๆ โปรแกรมสำหรับระบบการศึกษา โปรแกรมใช้ในองค์กรต่างๆ

- Database

รับออกแบบฐานข้อมูล องค์กร  ฐานข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ระบบเกรด ระบบประเมินผล ระบบติดตามความประพฤติ ภายในสถาบันการศึกษา

- Training

รับอบรม บรรยาย ให้ความรู้ ให้คำปรึกษา ด้าน การศึกษา , เทคโนโลยี , โทรคมนาคม , การสื่อสาร , นวัตกรรม , โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน